top of page

אבחון והערכה

ילדים ומבוגרים

חוות דעת פסיכולוגית

חוות דעת פסיכולוגית להורים מיועדים לתהליכי אימוץ ופונדקאות

אבחון תקשורת

 אבחון תקשורת הוא אבחון פסיכולוגי הדן בשאלה- ‘האם הילד/המבוגר נמצא על הספקטרום האוטיסטי

מתוך כך, אבחון תקשורת כולל סדרת מפגשים בהם מועברים שאלונים מקדימים, ריאיון עם ההורים ומבחנים

סטנדרטים המותאמים לבדיקת תקשורת

כל המבחנים הסטנדרטים לבדיקת

תקשורת הינם מתוקפים על-ידי ספר

,האבחנות האמריקאי

DSM 5

 ומתוקננים על-פי מחקרים שהתבצעו בארץ ובעולם

האבחון עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבריאות וכולל העברה של מבחן 

ADOS 2

אבחון פסיכו-דיאגנוסטי

אבחון פסיכו-דיאגנוסטי מעניק למאובחן תמונה מעמיקה ואינטגרטיבית, ביחס למצבו הרגשי והנפשי, לצד כישוריו הקוגניטיביים. האבחון הפסיכו-דיאגנוסטי מסייע להבין את מהות הקשיים הרגשיים, התפקודיים וההתנהגותיים של הנבדק, עוזר לזהות גורמי סיכון אפשריים, ומהווה כלי יעיל להמלצות על המשך בירור וטיפול מקצועי

בהתאם לקשיים שנתגלו במהלך האבחון

 

האבחון כולל סדרת מפגשים בהם מועברים מספר כלי אבחון פסיכולוגיים

מתוקפים, כגון מבחן אינטליגנציה, מבחן גרפו-מוטורי, ומבחנים השלכתיים. במידת  הצורך יועברו גם שאלונים שונים להורים ו/או למסגרת החינוכית, ושאלונים לדיווח עצמי

 

bottom of page